Informējam, ka MK 30.07.2020. apstiprināja “Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plānu 2020. – 2022. gadam” (turpmāk – Alkohola plāns), kurā tika iekļauts 1.11. pasākums “Izvērtēt iespēju ierobežot alkoholu saturošu kosmētikas un higiēnas līdzekļu izmantošanu apreibināšanās nolūkos”, kas paredz izvērtēt iespēju ierobežot alkoholu saturošu kosmētikas un higiēnas līdzekļu izmantošanu apreibināšanās nolūkos, veicot situācijas izvērtējumu un iesaistot dažādu jomu ekspertus, lai vienotos par efektīvāko risinājumu minēto produktu pieejamības ierobežošanā, nepieciešamības gadījumā arī veicot izmaiņas normatīvajā regulējumā.

        Minētais pasākums Alkohola plānā tika iekļauts, ņemot vērā saņemto informāciju no Valsts policijas un Valsts ieņēmuma dienesta, ka mazumtirdzniecības vietās ir pieejami kosmētiskie līdzekļi, kas satur alkoholu (spirtu)  (piemēram odekoloni), kurus bezpajumtnieki un no alkohola atkarīgas personas izmanto apreibināšanās nolūkiem. Līdzīgiem mērķiem tiek izmantoti arī higiēnas (dezinfekcijas) līdzekļi, kas satur alkoholu (spirtu), kas pieejami ne tikai legālās, bet arī nelegālās tirdzniecības vietās. Šādu alkoholu (spirtu) saturošu kosmētikas un higiēnas līdzekļu lietošana ir veselībai bīstama un var radīt smagu saindēšanos, kuras dēļ ir nepieciešama nopietna ārstēšana un var pat iestāties nāve. Arī iedzīvotāji ir norādījuši, ka alkoholu saturoši kosmētiskie līdzekļi tiek tirgoti izglītības iestāžu tuvumā esošajās mazumtirdzniecības vietās un bezpajumtnieki tos lieto izglītojamiem redzot.

        Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome 13.02.2020. secināja, ka šo līdzekļu dzeršanas ierobežošanai būs jāmeklē nestandarta risinājumi, vienlaikus diskutējot arī par iespējamu akcīzes nodokļa piemērošanu šiem produktiem.

        Veselības ministrija lūdz tirdzniecības nozares ekspertus sniegt priekšlikumus minētās problēmas risināšanai, piemēram, speciālu tirdzniecības ierobežojumu ieviešana, akcīzes nodokļa piemērošana, ņemot vērā definētus kritērijus pēc tilpuma, smaržas vai ekstrakta satura produktā.

https://likumi.lv/ta/id/316448-par-alkoholisko-dzerienu-paterina-mazinasanas-un-alkoholisma-ierobezosanas-ricibas-planu-20202022-gadam

Lāsma Reine

Comments are closed.