Statūtu īsais variants

1. Biedrības nosaukums un juridiskais statuss
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Tirgotāju asociācija” (turpmāk ““ Biedrība), un tā ir 1912.gadā dibinātās Latvijas tirgotāju savienības vēsturiskā pēctece un tiesību pārmantotāja.
1.2. Biedrības dibināšana un darbība tiek veikta saskaņā Biedrību un nodibinājumu likumu, Darba devēju organizāciju un to apvienību likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī šiem Statūtiem.
1.3. Biedrība tiek veidota uz nenoteiktu darbības laiku.
1.4. Biedrība ir organizācija ar juridiskās personas tiesībām.
1.5. Biedrībai ir teritoriālas struktūrvienības – Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils nodaļa.

2. Biedrības darbības mērķis un funkcijas.
2.1. Biedrības mērķis ir pārstāvēt savu biedru intereses attiecībās ar arodbiedrībām, valsts un pašvaldību institūcijās.
2.2. Biedrībai ir šādas funkcijas:
– tirdzniecības nozares darba devēju organizāciju politikas vei-došana;
– tirdzniecības nozares darba devēju organizāciju un biedrības interešu pārstāvniecība attiecībās ar arodbiedrībām, valsts un pašvaldību institūcijām, t.sk. arī trīspusējās sadarbības padomēs, kā arī starptautiskajās darba devēju organizācijās;
– sadarbība ar arodbiedrībām un citām tirdzniecībā nodarbināto interešu aizsardzības iestādēm un institūcijām koplīgumu sagata-vošanā, slēgšanā un citos darba attiecību jautājumos;
– konsultāciju sniegšana darba attiecību jautājumos;
– savu biedru informēšana par normatīvajiem aktiem ekonomiskajā un sociālajā jomā;
– piedalīšanās darba strīdu izšķiršanā tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumos, t.sk. arī streika gadījumā;
– sabiedrības informēšana par darba devēju tirdzniecībā aktuālajiem jautājumiem;
– priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana valsts un pašvaldību institūcijām tautsaimniecības stratēģijas izstrādāšanai, uzņēmējdarbības attīstībai un darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās apmācības organizēšanai;
– priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana valsts un pašvaldību institūcijām sociālo un darba attiecību uzlabošanai.

3. Biedrības dalībnieki, viņu tiesības un pienākumi.
3.1. Par Biedrības dalībniekiem var kļūt tirdzniecības nozares darba devēju organizācijas, kā arī darba devējs, kurš nav tirdzniecības nozares darba devēju organizācijas biedrs.
3.2. Dalībniekus uzņem Biedrības valde, pamatojoties uz viņu rakstveida iesniegumu.
3.3. Dalībnieks var izstāties no Biedrības uz iesnieguma pamata pēc visu savu saistību pret Biedrību izpildes.
3.4. Biedrības dalībniekiem ir jāmaksā biedru maksa, kas sastāv no noteiktas naudas summas gadā un, iestājoties Biedrībā, jāmaksā vienreizēja iestāšanās nauda. Biedru maksas un iestāšanās maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Biedrības dalībnieku kopsapulce.
3.5. Biedrības dalībnieku pienākums ir neizpaust informāciju, kas ir visas Biedrības vai tās atsevišķa dalībnieka noslēpums.
3.6. Dalībnieku izslēgšana no Biedrības notiek Biedrības dalībnieku kopsapulcē. Izslēgšanas iemesls var būt Biedrības statūtu pārkāpšana, ilglaicīga biedru maksas nenokārtošana, Biedrības vai tās dalībnieku komercnoslēpuma izpaušana.
3.7. Biedrības dalībniekiem ir tiesības:
– vēlēt un izvirzīt kandidatūras Biedrības vadošajās institūcijās;
– piedalīties ar Biedrības darbību saistīto jautājumu risināšanā, iesniegt priekšlikumus Biedrības institūcijās un saņemt uz iesniegto jautājumu atbildi pēc būtības;
– piedalīties jebkurā no Biedrības darbības veidiem:
– saņemt informāciju par Biedrības institūciju un formējumu darbību;
– izmantot Biedrības atbalstu gadījumos, kad Biedrības dalībnieku darbības jautājumi tiek izskatīti valsts un valsts pārvaldes institūcijās.

4. Biedrību darbības organizatoriskie principi
4.1. Biedrības darbības pamatā ir šādi principi:
– vadības koleģialitāte un lēmumu pieņemšana, ievērojot visu Biedrības dalībnieku intereses;
– visu Biedrības dalībnieku līdztiesība, savstarpēja uzticēšanās un sapratne;
– katra Biedrības dalībnieka brīvprātīga piedalīšanās dažādās Biedrības programmās,
– Biedrības dalībnieku kopsapulces lēmumu obligāta izpilde tiem Biedrības dalībniekiem, kuri balsojuši par konkrētā lēmuma pieņemšanu.
4.2. Pie Biedrības var izveidot struktūrvienības atsevišķu darbību
veikšanai Biedrības dalībnieku interešu pārstāvniecībā un aizsardzībā (piemēram, juridiskā palīdzība, izglītība, īstermiņa kreditēšana, u.c.) ar savu zīmogu, norēķinu kontu un tiesībām patstāvīgi organizēt savu saimniecisko darbību.

5. Biedrības pārvaldes institūcijas
5.1. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Biedrības dalībnieku kopsapulce. Tā tiek sasaukta pēc vajadzības, taču ne retāk kā vienu reizi gada. Kopsapulci sasauc pēc ne mazāk kā vienas desmitdaļas Biedrības dalībnieku vai revidenta pieprasījuma.
5.2. Tikai Biedrības dalībnieku kopsapulce ir tiesīga:
– pieņemt, grozīt un papildināt Biedrības Statūtus;
– ievēlēt Biedrības valdi un priekšsēdētāju, revidentu;
– apstiprināt Biedrības darbības programmu un galvenos uzdevumus,
– noteikt iestāšanas un biedru maksas apmēru;
– apstiprināt Biedrības valdes un revidenta pārskatus;
– pieņemt lēmumu par Biedrības darbības pārtraukšanu vai likvidēšanu,
– lemt par Biedrības priekšsēdētāja, Biedrības valdes locekļu, revidenta pirmstermiņa atsaukšanu;
5.3. Biedrības darbības vadīšanai dalībnieku kopsapulcē ievēl Biedrības valdi uz divu gadu ilgu laika posmu.
5.4. Biedrības valde:
– nodrošina dalībnieku kopsapulces sasaukšanu un organizē tās darbu;
– uzņem Biedrībā jaunus dalībniekus, kurus pēc tam apstiprina dalībnieku kopsapulce,
– pārstāv Biedrību citās darba devēju organizācijās un to apvienībās, biedrībās, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās;
– izskata jautājumus, kuri saistīti ar Biedrības budžetā paredzēto līdzekļu un materiālo vērtību izlietošanu;
– izstrādā un apstiprina Biedrības darbības programmas projektu un iesniedz to izskatīšanai Biedrības dalībnieku kopsapulcē;
– lemj par struktūrvienības izveidi un apstiprina to darbības nolikumu;
5.5. Biedrības valde lēmumu pieņem atklātā balsošanā ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
5.6. Biedrības valdes sēdes ir atklātas Biedrības dalībniekiem un tās notiek ne retāk kā reizi ceturksnī.
5.7. Biedrības priekšsēdētāju ievēl Biedrības dalībnieku kopsapulcē uz diviem gadiem.
5.8. Biedrības priekšsēdētājs:
– organizē valdes darbu un vada tās sēdes;
– bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Biedrību attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, biedrībām un citām organizācijām Biedrības darbības jautājumos;
– organizē Biedrības dalībnieku kopsapulces un Biedrības valdes lēmumu un uzdevumu izpildi;
– rīkojas ar Biedrības budžetu atbilstoši Biedrības kopsapulces un valdes lēmumiem, slēdz līgumus Biedrības vārdā;
– pieņem darbā un atbrīvo no darba Biedrības darbiniekus.
5.9. Biedrībā var būt arī viens līdzpriekšsēdētājs, kuru ievēlēšanas kārtību un pilnvaras nosaka Biedrības dalībnieku kopsapulce.
5.10. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 2 valdes locekļiem (priekšsēdētāja un līdzpriekšsēdētāja), kuri tiek ievēlēti uz 2 gadiem.
5.11. Priekšsēdētājs un līdzpriekšsēdētājs Biedrību pārstāv atsevišķi.
5.12. Biedrības ikdienas darbu veic pastāvīgie Biedrības darbinieki, kurus vada Biedrības valde. Darbinieku skaitu un pienākumus nosaka Biedrības valde.
5.13. Revidents vai pieaicināts zvērināts revidents veic Biedrības saimnieciskās un finansu darbības kontroli, un to uz diviem gadiem ievēl Biedrības dalībnieku kopsapulce. Revidenta darbība pamatojas uz Biedrības kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem.
5.14. Revidents savu darbību veic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Revidents atbild Biedrībai un trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies revidenta kļūdainas vai prettiesiskas darbības rezultātā, kā arī par konfidenciālās informācijas izpaušanu.

6. Biedrības reorganizācija un likvidācija
6.1. Biedrību var reorganizēt vai likvidēt ar Biedrības dalībnieku kopsapulces lēmumu.
6.2. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā Biedrības likvidāciju veic un pārējos ar Biedrības likvidāciju saistītos jautājumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām kārto Biedrības valde vai likvidācijas komisija (likvidators), kuru ievēl Biedrības dalībnieku kopsapulce.