Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu izvietošanas aizlieguma pircējiem redzamā veidā ieviešanai mazumtirdzniecības vietās.

1. Vadlīniju mērķis un piemērošanas joma

Labās prakses vadlīnijas izstrādātas, pamatojoties uz “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma” (turpmāk – Tabakas likums) 9. panta 5. un 6. daļu, kurās paredzēts aizliegums mazumtirdzniecības vietās izvietot tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes (turpmāk – Produkti), kā arī to preču zīmes pircējiem redzamā veidā no 2020.gada 1.oktobra, kā arī šī aizlieguma izņēmumi.[1]

Jaunais ierobežojums neattiecas uz beznodokļu tirdzniecības veikaliem, starptautiskajos reisos iesaistītajiem kuģiem, specializētajiem smēķēšanas produktu veikaliem, kas atrodas konstruktīvi nodalītās telpās un aprīkoti ar atsevišķu ieeju, ja preces un preču zīmes nav redzamas ārpus šīs tirdzniecības vietas.

Vadlīniju mērķis ir sniegt skaidrojumu un ieteikumus tirgotājiem, kā ieviest Tabakas likumā paredzēto Produktu un saistīto preču zīmju izvietošanas aizliegumu mazumtirdzniecības vietās. 

Vadlīnijas izstrādājusi Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA), konsultējoties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču aprites daļu.

2. Produktu definīcijas

Saskaņā ar Tabakas likuma 1.pantu:

tabakas izstrādājums — izstrādājums, ko var lietot un kas kaut vai daļēji sastāv no tabakas, kura ir vai nav ģenētiski modificēta;

augu smēķēšanas produkts — izstrādājums, kura pamatā ir augi, garšaugi vai augļi un kurš nesatur tabaku, un kuru var lietot, izmantojot degšanas procesu;

elektroniskā smēķēšanas ierīce ir:

a) elektroniskā cigarete, kas ir izstrādājums vai šā izstrādājuma daļa, ieskaitot kapsulu, rezervuāru un ierīci bez kapsulas vai rezervuāra, kuru var izmantot, lai caur iemuti ieelpotu nikotīnu saturošu tvaiku, un kas var būt vienreizējas lietošanas vai uzpildāma ar uzpildes flakonu un rezervuāru, vai uzlādējama ar vienreizējas lietošanas kapsulām,

b) elektroniska ierīce, kas ir izstrādājums vai šā izstrādājuma daļa, ieskaitot kapsulu, rezervuāru un ierīci bez kapsulas vai rezervuāra, kuru var izmantot, lai caur iemuti ieelpotu nikotīnu nesaturošu tvaiku, un kas var būt vienreizējas lietošanas vai uzpildāma ar tilpni, kurā iepildīts nikotīnu nesaturošs šķidrums, un rezervuāru, vai uzlādējama ar vienreizējas lietošanas kapsulām;

uzpildes tvertne ir:

a) uzpildes flakons, kurā iepildīts nikotīnu saturošs šķidrums, ko var izmantot, lai atkārtoti uzpildītu elektronisko cigareti,

b) tilpne, kurā iepildīts nikotīnu nesaturošs šķidrums, ko var izmantot, lai atkārtoti uzpildītu elektronisko smēķēšanas ierīci;

3. Produktu izvietošanas regulējums

Tabakas likuma 9. panta 5. un 6. daļa

9.pants. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu reklāmas un sponsorēšanas ierobežojumi

(5) Mazumtirdzniecības vietās ir aizliegts izvietot tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes tā, ka pircēji var šos izstrādājumus, produktus, ierīces, tvertnes un attiecīgās preču zīmes redzēt. Lai nodrošinātu pircēju informēšanu par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu pieejamību un cenām, mazumtirdzniecības vietā pēc pircēja pieprasījuma ir pieejama informācijas lapa, kurā norādīts izstrādājuma nosaukums, tā cena un daudzums vienā iepakojuma vienībā.  

(6) Šā panta piektajā daļā minētais aizliegums neattiecas uz:

1) beznodokļu tirdzniecības veikaliem;

2) starptautiskajos reisos iesaistītajiem kuģiem;

3) tādām mazumtirdzniecības vietām, kur laiž tirgū tikai tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un tādas preces, kas saistītas ar smēķēšanu (piemēram, šķiltavas, pīpes, pelnu traukus), ja šīs mazumtirdzniecības vietas atrodas konstruktīvi nodalītās telpās ar atsevišķu ieeju un tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un minēto izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes nav redzamas ārpus attiecīgās mazumtirdzniecības vietas.

4.  Risinājumi Produktu izvietošanai 

Tabakas likums nenosaka kādos stendos Produkti izvietojami. Ņemot vērā, ka jaunais ierobežojums neparedz noteiktu tehnisko risinājumu, katrs tirgotājs izvēlas piemērotāko veidu kā nodrošināt Produktu izvietošanu stendos tā, lai Produkti nebūtu redzami pircējiem. Atkarībā no tirdzniecības vietā jau esošiem stendiem, katra tirgotāja risinājumi var būt dažādi (kas neaprobežojas ar zemāk uzskaitītiem):

  • Sienas stendi ar aizveramām vai bīdāmām durvīm, veltņu žalūzijām, aizkariem;
  • Stendi virs kases, kuriem aizklāta puse, kas vērsta pret pircējiem;
  • Slēgti stendi – kastes uz letes vai zem tās;
  • Citi risinājumi, kas nodrošina, ka Produkti nav redzami pircējiem;

Jaunie ierobežojumus neaizliedz norādīt, ka tirdzniecības vietā tiek tirgoti, kā arī, ka stendā izvietoti Produkti, piemēram, „Šeit nopērkami tabakas izstrādājumi” vai „Tabakas produktu tirdzniecība”. Vienlaikus jāatceras, ka tirdzniecības vietā nedrīkst norādīt konkrētas cigarešu preču zīmes.

Produkti (tai skaitā cigarešu paciņas) var būt redzami pircējiem to pasniegšanas brīdī. Stendu var atvērt vai atklāt, lai izņemtu Produktus. Jānodrošina, ka pēc Produkta izņemšanas stends tiek aizvērts vai aizklāts. Pircējs drīkst redzēt un pārbaudīt pieprasīto Produktu pirms tā iegādes.

Pārdevējs ir tiesīgs atvērt stendu, lai pircējs apskatītu pieejamo Produktu sortimentu.

Jāatceras – Produktu stendiem jābūt aizvērtiem vai aizklātiem, tie jāatver tikai pēc pircēja pieprasījuma, vai tad, kad stendi tiek papildināti ar Produktiem.

Ja Produkti izvietoti stendos virs kases, tiem jābūt vērstiem pret pārdevēju un jānodrošina, ka pircēji neredz Produktus.

Lielos veikalos var rasties situācijas, kad pircējs no attāluma var redzēt Produktus, kas izvietoti stendos pie citas kases (piemēram, ja kases izvietotas tā, ka pārdevēji sēž viens pret otru ar muguru),  vai telpās, kur nenotiek tirdzniecība (piemēram, noliktavās). Šādi gadījumi netiek uzskatīti par ierobežojuma pārkāpumu, jo Produkti nav paredzēti un netiek izvietoti, lai pircēji tos apskatītu šādā veidā.

Tabakas likuma 8.panta 1.daļas 7.punkts aizliedz pārdot Produktus, izmantojot tirdzniecības automātus.

5. Patērētāju informēšana

Informācijas lapa

Lai nodrošinātu pircēju informēšanu par Produktu pieejamību un cenām, mazumtirdzniecības vietā ir pieejama informācijas lapa, kurā norādīts izstrādājuma nosaukums, tā cena un daudzums vienā iepakojuma vienībā. Vizuāla preču zīmju attēlošana informācijas lapā nav atļauta.

Cenu zīmes

Jaunais ierobežojums neaizliedz tirgotājam pie katra Produkta stendā norādīt tā cenu, lai pārdevējs var labāk orientēties Produktu klāstā, nezaudētu laiku, meklējot īsto produktu un nesajauktu cenas. Tāpat iesakām produktus šķirot pēc zīmoliem un/vai produkta stipruma.

6. Pircēju vecuma pārbaude

Produktus aizliegts pārdot nepilngadīgām personām, un tirgotājam ir pienākums pārbaudīt pircēja vecumu, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Pircēju vecuma pārbaude jāveic pirms Produkta parādīšanas pircējam.

Ja pircējs vēlas apskatīt Produktu, ieteicams vispirms pārbaudīt pircēja vecumu. Tas ietaupīs jums darba laiku.

Saskaņā ar Tabakas likuma 8.panta 3.-5.daļu:

Tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Personai vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektronisko smēķēšanas ierīci vai uzpildes tvertni, ir pienākums uzrādīt mazumtirgotājam personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

Tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, par kuru vecumu mazumtirgotājam ir pamatotas šaubas un kuras pēc mazumtirgotāja pieprasījuma neuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

7. Produktu izvietošanas ierobežojuma kontrole

Tabakas likuma 9.panta 5.daļā noteiktā ierobežojuma izpildi kontrolē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Vizuāli piemēri ( Igaunija):

Sienas stendi

Stendi virs kases


[1]Ierobežojumi attiecas uz visiem tabakas izstrādājumiem (cigaretēm, cigāriem, cigarillām, smēķējamo tabaku, karsējamās tabakas izstrādājumiem utt.), elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm, tostarp elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes tvertnēm.

danis

Comments are closed.